Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Δημοσίευση την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Εξουσιοδοτική διάταξη ανακήρυξης «Παγκόσµιας Ηµέρας Ελληνικής Γλώσσας»

[EasyDNNnews:subTitle]

Με τη διάταξη του παρόντος άρθρου παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 εδάφιο β΄ του Συντάγµατος, στους Υπουργούς Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Εξωτερικών, ώστε µε κοινή τους απόφαση, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να ανακηρυχθεί ρητή ηµεροµηνία ως «Παγκόσµια Ηµέρα Ελληνικής Γλώσσας» και να καθιερωθεί το ακριβές περιεχόµενο αυτής.

Rate this article:
Δεν υπάρχει Βαθμολόγηση
Αριθμός Προβολών (111)